Επιλέξτε την γλώσσα σας

2000-2007: Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός εμπειρογνώμονας

 

Από το 2000 ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ γίνεται ένας αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός εμπειρογνώμονας στους τομείς της καινοτομίας, της κοινωνίας της πληροφορίας και των υπηρεσιών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ αναλαμβάνει  την σχεδίαση, την αξιολόγηση, τον συντονισμό και την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων και μελετών για λογαριασμό μεγάλων ευρωπαϊκών οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων.

 

·  Συμμετέχει στην αξιολόγηση προτάσεων Elearn, Minerva, SocratesKA-3 (E-Learningκαι καινοτομία στην εκπαίδευση)

 

·  Συμμετείχε σε μελέτες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως « Η πολύ-πολιτισμική διάσταση της Ευρώπης απέναντι στην Κοινωνία της Πληροφορίας : δεν είναι μειονέκτημα αλλά αντιθέτως ένα πλεονέκτημα που η Ευρώπη πρέπει να εκμεταλλευτεί »

 

·  Συμμετείχε στο έργο ENERGIA : συντονισμός μελέτης DELPHI (με πληθυσμό 300 εμπειρογνώμονες) για τον καθορισμό προτεραιοτήτων στην συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και 7 Ανατολικών Χωρών στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας και συμμετοχή στην δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας για την υποστήριξη της χρήσης των τεχνολογιών επικοινωνίας από τις ΜΜΕ των χωρών αυτών (Βουλγαρία, Γεωργία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβακία και Τσεχία)